Algemene Leveringsvoorwaarden

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder dossiernummer 32155323  
 
1. Algemeen
1.1. In deze voorwaarden wordt MPI-NL BV, gevestigd aan de Uranusweg 10, 8938 AJ te Leeuwarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 32155323, aangeduid als MPI-NL.
1.2. De opdrachtgever, koper, contractpartner en iedere afnemer die aan MPI-NL een opdracht geeft en/of met deze een overeenkomst heeft gesloten, wordt aangeduid als afnemer.
1.3. Klantenservice; de afdeling klantenservice van MPI-NL te bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of per post: Uranusweg 10, 8938 AJ te Leeuwarden.
1.4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door MPI-NL  in de handel worden gebracht en/of verstrekt.
1.5. Naast deze algemene voorwaarden hanteert MPI-NL Garantie voorwaarden, tevens kan MPI-NL aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De garantie- en aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden. 
1.6. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden MPI-NL heeft gecontracteerd, wordt geacht met eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aangegane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.  
 
2. Offertes
2.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2. De prijsvermeldingen in nieuwsbrieven en op de website van MPI-NL zijn geen offerte.  
 
3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie- opdracht van MPI-NL op haalbaarheid is beoordeeld. MPI-NL heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.
3.2. Als MPI-NL met uitvoeringshandelingen is begonnen, is een overeenkomst tussen partijen tot stand gekomen. 
 
4. Afbeeldingen
4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in brochures, website en overige publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
4.2. Alle door of in opdracht van MPI-NL gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van MPI-NL en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
4.3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan MPI-NL te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van MPI-NL van € 750 per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is. 
 
5. Prijzen
5.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de zaken van MPI-NL geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van MPI-NL. De diensten van MPI-NL worden verricht tegen de prijs die MPI-NL na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
5.2. Voor het rijklaar maken van de producten, zoals opladen accu, afmonteren spiegels en accessoires, algemene eindcontrole, proefrijden, aanvragen kenteken, kopen / aanbrengen van kentekenplaat, worden afleveringskosten in rekening gebracht.
5.3. Voor het afleveren van de producten op een opgegeven adres, zullen verzend / bezorgkosten in rekening worden gebracht.
5.4. Voor onderdeel orders beneden een bepaalde nettowaarde wordt een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.
5.5. Alle als productprijs vermelde prijzen zijn in Euro’s en exclusief eventuele opbouwkosten / rijklaar maken en bezorgkosten. 
 
6. Verzending/aflevering
6.1. De producten kunnen door afnemer bij MPI-NL op afspraak afgehaald worden. Hiermee vervallen de verzend / bezorgkosten.
6.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt MPI-NL de wijze van verzending. In geval MPI-NL de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van MPI-NL. De afnemer draagt het risico van de zaken vanaf het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
6.3. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen.
6.4. Afnemer is verplicht zich bij levering te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
6.5. MPI-NL heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan afnemer aan te bieden. Het rapport van diegene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien afnemer weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van afnemer komen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Bij weigering van in ontvangstneming van de goederen zal MPI-NL deze tot 30 dagen na aanbieding opslaan.
Hij zal afnemer schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling.
6.6. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen 30 dagen nadien niet heeft afgehaald van de door MPI-NL op te geven opslagplaats, heeft MPI-NL het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan MPI-NL toekomende rechten. 
Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als zodanig een termijn van vier maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is.
 
7. Leveringstermijnen
7.1. De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van MPI-NL. De maximale levertermijn bedraagt 90 dagen, tenzij anders is overeengekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar is, zal MPI-NL de afnemer hiervan tijdig op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden de overeenkomst te ontbinden, dan wel een nieuwe levertijd overeen te komen.
7.2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
7.3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat MPI-NL na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij MPI-NL een termijn van minimaal 30 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
7.4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, of enige andere actie jegens MPI-NL.
 
8. Zichtzendingen
8.1. De door MPI-NL afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door MPI-NL aan te geven doeleinden, wanneer MPI-NL dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd.
8.2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door MPI-NL op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin MPI-NL deze zaken aan de afnemer afleverde. 
 
9. Betaling
9.1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, vooraf te geschieden per bank / giro overschrijving, iDeal of creditcard, of contant bij de feitelijke aflevering van de zaken of voor het verrichten van de overeengekomen diensten.
 9.2. Niet tijdige betaling geeft MPI-NL het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
9.3. MPI-NL is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door MPI-NL te verrichten prestaties, een en ander op een door MPI-NL aan te geven wijze.
9.4. MPI-NL behoudt het recht om bij een unieke bestelling die niet op voorraad is en apart besteld dient te worden, een aanbetaling te vragen van minimaal 50% van het aankoopbedrag.
9.5 MPI-NL behoudt het recht om een vervangend artikel, met dezelfde specificaties maar van bijvoorbeeld een ander merk, te leveren, indien het geselecteerde artikel niet voorradig is,
9.6. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
9.7. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
9.8. MPI-NL staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding. 
 
10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
10.1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door MPI-NL uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
10.2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van MPI-NL de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.
10.3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van MPI-NL de zaken aan MPI-NL ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan MPI-NL of aan de door MPI-NL aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.
10.4. MPI-NL verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van MPI-NL ten behoeve van andere aanspraken die MPI-NL op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van MPI-NL zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 750 voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.
10.5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van MPI-NL tot volledige voldoening van al hetgeen MPI-NL van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden. 
 
11. Reclames
11.1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen zeven dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen zeven dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan MPI-NL kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt MPI-NL geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.
11.2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen terug te vorderen. Echter, indien de afnemer het artikel rechtstreeks via internet of anderszins op afstand heeft gekocht, kan de afnemer binnen 7 dagen, zonder opgaaf van redenen de aankoop alsnog laten ontbinden en het aankoopbedrag terugkrijgen. De afnemer dient er dan zorg voor te dragen dat het artikel aan MPI-NL wordt geretourneerd. Hiertoe dient contact opgenomen te worden met MPI-NL Klantenservice, waarna de retour procedure toegezonden wordt. Het terugbetalen van het aankoopbedrag dient vervolgens binnen 30 dagen, na retourontvangst van het artikel door MPI-NL, te geschieden.
11.3. Indien een reclame door MPI-NL gegrond wordt bevonden, heeft MPI-NL het recht te hare keuze:
          a)      de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
          b)      het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan MPI-NL worden afgegeven;
          c)      het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de afnemer het artikel rechtstreeks via internet of anderszins op afstand heeft gekocht, is uitsluitend optie c) van toepassing.
11.4. De afnemer dient in een voorkomend geval MPI-NL onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
11.5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. MPI-NL aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door MPI-NL op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin MPI-NL deze zaken aan de afnemer afleverde.
11.6. Eventuele kosten voor RDW overschrijving, reparaties en terugbrengen in de staat zoals afgeleverd, zullen in mindering gebracht worden op het te restitueren bedrag.  
 
12. Klachten
12.1.Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van afnemer niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van MPI-NL Klantenservice worden gebracht binnen de in dit artikel omschreven termijn.
12.2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer afnemer tot verwerking of tot levering is overgegaan terwijl afnemer het beweerde gebrek aan goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleur en eigenschappen.
12.3. Klachten betreffende manco ’s, verkeerde opmaak, aantallen of betreffende emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen zeven dagen na aflevering der goederen. 
12.4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen zeven dagen nadat afnemer de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan twee maanden na levering van de goederen.
12.5. MPI-NL accepteert geen klachten op goederen voorzien van aanduidingen van firmanaam of ander op verzoek van afnemer aangebracht, tenzij er sprake is van zeer grote afwijkingen in kwaliteit, kleur en afwerking.
12.6. De ondeugdelijkheid van geleverde producten kan door afnemer met alle middelen worden aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij van MPI-NL  ten aanzien van het product geldende specificatie(s).
12.7. Op afnemer rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de MPI-NL zijn geleverd.
 
13. Garantie
13.1. Zie “Garantie Voorwaarden MPI” voor de garantie bepalingen.

14. Reparaties
14.1. Afnemer aanvaard het door MPI-NL bijgeleverde onderhoudscontract met MPI of MPI dealer. Afnemer en MPI-NL komen overeen dat MPI of MPI dealer in eerste instantie worden benaderd in geval van reparaties en onderhoud, mits anders nadrukkelijk overeengekomen. Afnemer zal zich bij reparatie en onderhoud richten tot MPI of MPI dealer.
14.2. Eventuele werkzaamheden of reparaties aan de geleverde zaak worden door MPI-NL zoveel mogelijk in de werkplaats van MPI-NL of door MPI-NL uitgekozen bedrijven uitgevoerd. Zie de Garantie voorwaarden wanneer er recht is op fabrieksgarantie.
 
15. Handelsmerk
15.1. De fabrieksmerken of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door MPI-NL afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. 
 
16. Aansprakelijkheidsbeperking
16.1. MPI-NL, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
16.2. Onverminderd het vorenstaande is MPI-NL in ieder geval nimmer aansprakelijk: a) wegens niet, of niet tijdige levering; b) voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;c) in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 17;d) indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt; e) voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in MPI-NL bedrijfsruimte bevinden; f) voor bedrijf- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; g) voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen; h) voor schade veroorzaakt door geleverde software; i) voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers; j) voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
16.3. Indien MPI-NL in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt MPI-NL slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
16.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is MPI-NL nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
16.5. De afnemer zal MPI-NL vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens MPI-NL.
16.6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van MPI-NL of haar leidinggevende ondergeschikten.
16.7. Afnemer dient te allen tijde de gebruiksaanwijzing van de geleverde zaak voor gebruik aandachtig te bestuderen.
16.8. Afnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in goede staat van dienst houden van de geleverde zaak. MPI-NL is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleverde zaak aan afnemer of aan derden.
 
17. Niet-toerekenbare tekortkomingen
17.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door MPI-NL niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan MPI-NL niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor MPI-NL als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).    
 
18. Geschillen
18.1 Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen, zullen alle geschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene leveringsvoorwaarden of van nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, voor zover zij tot de competentie van een rechtbank behoren en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft. Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht. 

19. Fabrieksgarantie
19.1 De garantie die op de door MPI-NL geleverde zaken van toepassing is betreft een garantie die verleend wordt door de fabrikant van de geleverde zaken. Bij deze fabrieksgarantie gelden de door de fabrikant bepaalde voorwaarden en uitsluitingen.
 
20. Controle op functionering en veiligheid 
20.1 Afnemer dient vóór elk gebruik van de geleverde zaken door hem of haar of een derde partij te controleren of de geleverde zaken deugdelijk functioneren en voldoen aan de wettelijke eisen om deel te nemen aan het verkeer. MPI-NL wijst elke verantwoording in deze dan ook af.
 
21. Nietigheid
21.1 Indien één van de bedingen in deze Algemene leveringsvoorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingen van deze Algemene leveringsvoorwaarden.
 

 

Logo_MPI-Mobility_klein.jpg RDW_erkend Veilig betalen met iDEAL Bovag_logo.jpg
       

   Leveringsvoorwaarden

  Disclaimer

  Copyright

  Sitemap